Studio mfk

Sequenzer:

Sampler:

DIY-Synths:

  • Hypernaut
    Noise, Open/Closed Hihat, Filter, 2 LFOs, 3 Bandpassfilter, 2 ADSR, VCA
    Nur Gate-Ins, keine CVs
    Mit gro├čer Klinke patchbar.
    LFOs umschaltbar auf Brummen.
    Wurde ersetzt durch:
  • DIY-Eurorack-Module
  • Doepfer A-131 VCA, A-125 VCP, DIY X-38 SL

Synths:

Effekte:

  • zoom studio 1201
  • Korg Kaoss Pad Mini
  • Korg Kaoss Pad KP3

Mixer:

  • Mackie 1402 VLZ Pro
  • Ecler Nuo 3.0